ЮМОР YAXY.RU


Китайские скороговорки

 • Список тем link
  • 钢弹荡单杠 (gāng dàn dàng dān gàng)
  • 和尚端汤上塔,塔滑汤洒汤烫塔 (hé shang duān tāng shàng tǎ , tǎ huá tāng sǎ tāng tàng tǎ)
  • 吃葡萄不吐葡萄皮,不吃葡萄倒吐葡萄皮 (chī pú tao bù tǔ pú tao pí , bù chī pú tao dǎo tǔ pú tao pí)
  • 石狮寺有四十四只石狮子,四十四只石狮子吃四十四枝湿紫柿子 (shí shī sì yǒu sì shí sì zhī shí shī zi , sì shí sì zhī shí shī zi chī sì shí sì zhī shī zǐ shì zi)
  • 高高山上一枝藤,藤条头挂铜铃,风吹藤动铜铃动,风停藤停铜铃停 (gāo gāo shān shàng yì zhī téng , téng tiáo tóu guà tóng líng , fēng chuī téng dòng tóng líng dòng , fēng tíng téng tíng tóng líng tíng)
  • 蒋家羊杨家墙,蒋家羊撞倒了杨家墙,杨家墙压死了蒋家羊,杨家要蒋家赔墙蒋家要杨家赔羊 (jiǎng jiā yáng yáng jiā qiáng , jiǎng jiā yáng zhuàng dǎo le yáng jiā qiáng , yáng jiā qiáng yā sǐ le jiǎng jiā yáng , yáng jiā yào jiǎng jiā péi qiáng jiǎng jiā yào yáng jiā péi yáng)
  • 前山有个严圆眼,后山有个圆眼严,两人上山来比眼,不知严圆眼的眼圆?还是圆眼严的眼圆 (qián shān yǒu gè yán yuán yǎn , hòu shān yǒu gè yuán yǎn yán , liǎng rén shàng shān lái bǐ yǎn , bù zhī yán yuán yǎn de yǎn yuán ? hái shì yuán yǎn yán de yǎn yuán)
  • 六十六篓油,堆在六十六间楼;六十六头牛,扣在六十六棵垂杨柳。忽然一阵狂风起,吹倒了六十六间楼,翻倒了六十六篓油,折断了六十六棵垂杨柳,砸 死了六十六头牛,急煞了六十六岁的陆老头 (liù shí liù lǒu yóu , duī zài liù shí liù jiān lóu ; liù shí liù tóu niú , kòu zài liù shí liù kē chuí yáng liǔ 。 hū rán yí zhèn kuáng fēng qǐ , chuī dǎo le liù shí liù jiān lóu , fān dǎo le liù shí liù lǒu yóu , zhé duàn le liù shí liù kē chuí yáng liǔ , zá sǐ le liù shí liù tóu niú , jí shà le liù shí liù suì de lù lǎo tóu)
  • 天上七颗星,地下七块冰,树上七只鹰,梁上七根钉,台上七盏灯 (tiān shàng qī kē xīng , dì xià qí kuài bīng , shù shàng qī zhǐ yīng , liáng shàng qī gēn dìng , tái shàng qī zhǎn dēng)
  • 西施死时四十四,四十四时西施死 (xī shī sǐ shí sì shí sì , sì shí sì shí xī shī sǐ)

  Оставьте свой комментарий об этой страничке: